Ogólne zasady i warunki

1. Postanowienia ogólne i definicje

Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej Warunkami Handlowymi) mają zastosowanie do stosunków handlowych między Kupującym a Spółką: Jozef Macho A-J- SED , Horné Štitáre 212, 956 03, (zwaną dalej Operatorem), zawieranych za pośrednictwem sklepu elektronicznego www.leam.sk (zwanego dalej Sklepem). Za Kupującego uważa się osobę fizyczną lub prawną, która po własnej autoryzacji wysłała zamówienie elektroniczne przetwarzane przez system sklepu. Zamówienie elektroniczne oznacza przetworzony przez system sklepu formularz elektroniczny zawierający informacje o Kupującym, listę zamawianych towarów z oferty sklepu oraz łączną cenę zamówienia. Ogólne Warunki Handlowe regulują i określają prawa i obowiązki Operatora i Kupującego w ich aktualnym brzmieniu i stanowią integralną część Umowy kupna-sprzedaży.

2. Obowiązki operatora

a. Operator zobowiązuje się do dostarczenia swoim klientom: odpowiedniego rodzaju i ilości towarów po cenie zakupu i na warunkach płatności obowiązujących w dniu wysłania zamówienia elektronicznego, towarów zgodnych ze standardami, zasadami i przepisami obowiązującymi na terytorium Republiki Słowackiej.

b. Operator dostarczy Kupującemu wraz z towarem wszystkie istotne dokumenty dotyczące towaru, tj.: fakturę - dokument podatkowy

c. Operator zapewni, że towary nie zostaną uszkodzone podczas transportu, środki te obejmują opakowanie towarów i ubezpieczenie.

d. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: opóźnienie w dostawie zamówionego towaru spowodowane przez pocztę lub firmę kurierską, uszkodzenie przesyłki spowodowane przez pocztę lub firmę kurierską, niedostarczenie towaru spowodowane przez producenta (dostawcę) w wyniku ograniczenia lub anulowania praw do dystrybucji lub innych nieprzewidzianych przeszkód.

3. Obowiązki Kupującego

a. Kupujący zobowiązuje się do prawidłowego odbioru zamówionego towaru, sprawdzenia nienaruszalności opakowania, a w przypadku stwierdzenia wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika.

b. Zapłacić cenę zakupu towarów w całości i zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w dniu wysyłki zamówienia

c. Kupujący nabywa prawo własności do Towarów dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty ceny zakupu.

d. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru zamówionego towaru.

4. Zamówienie, zawarcie umowy i odstąpienie od umowy

a. Ważność zamówienia elektronicznego jest uzależniona od prawdziwego i kompletnego wypełnienia wszystkich danych i szczegółów wymaganych przez system elektroniczny podczas rejestracji Kupującego lub podczas realizacji zamówienia. Składając zamówienie, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

b. Wszystkie otrzymane zamówienia elektroniczne uznaje się za projekt umowy sprzedaży i są one wiążące dla obu stron.

c. Przyjęcie zamówienia przez Operatora potwierdzane jest drogą mailową na adres podany przez Klienta w momencie rejestracji/zamówienia.

d. Operator przyjmuje propozycję umowy od kupującego poprzez dostarczenie towaru kupującemu.

e. W zależności od charakteru transakcji (ilość, cena, koszty wysyłki, odległość itp.) Operator ma prawo, w szczególności w przypadku cen wyższych niż 166,- EUR (sto sześćdziesiąt sześć euro), poprosić Kupującego o autoryzację zamówienia w wiarygodny sposób, np. telefonicznie lub pisemnie. W przypadku odmowy autoryzacji przez Kupującego Operator uzna zamówienie za nieważne.

f.  Operator jest uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty z góry ceny zamówienia wyższej niż 166,-Eur (sto sześćdziesiąt sześć euro).

g. Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia elektronicznego bez podania przyczyny w ciągu 24 godzin od jego wysłania. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie lub mailowo na adres: info@leam.sk.

h.  Faktyczne zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie odbioru towaru przez Kupującego. Operator może zastrzec zawarcie umowy poprzez potwierdzenie zamówienia

i. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od zawarcia umowy w rozumieniu § 12 ustawy nr 108/2000 Dz. U. poprzez pisemne powiadomienie na adres e-mail: info@leam.sk. Kupujący zostanie powiadomiony o przyjęciu odstąpienia od umowy pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin od otrzymania odstąpienia od umowy. Jeśli Kupujący nie otrzyma tej wiadomości e-mail w tym terminie, ma prawo i obowiązek zażądać tej informacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

j. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązuje się zwrócić Operatorowi towar wolny od wad, nieużywany i w oryginalnym opakowaniu w terminie 5 dni.

k. Operator zobowiązuje się odebrać towar i zwrócić Kupującemu zapłaconą kwotę pomniejszoną o kwotę udokumentowanych kosztów związanych z realizacją zamówienia Kupującego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru. Operator dokona zwrotu Kupującemu po obustronnym uzgodnieniu przez Kupującego w formie pisemnej na wskazany rachunek bankowy lub osobiście w siedzibie Operatora.

l. Operator jest uprawniony do odstąpienia od umowy: jeśli dostawa lub rozpoczęcie lub kontynuacja świadczenia staje się niemożliwa z przyczyn leżących po stronie kupującego lub jest wielokrotnie opóźniana pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, jeśli istnieją powody, aby podejrzewać, że kupujący próbuje wprowadzić sprzedawcę w błąd, podając fałszywe, wprowadzające w błąd lub nieprawidłowe dane, jeśli istnieją powody, aby podejrzewać, że istnieje atak „hakerski¨ lub podobne przejawy destrukcyjnej działalności lub atak na sklep elektroniczny www.leam.pl.

5. Warunki dostawy

a. Za miejsce wykonania Umowy uważa się adres korespondencyjny odbiorcy wskazany przez Kupującego w zamówieniu elektronicznym. Towar zostanie dostarczony przez operatora za pomocą usług osób trzecich lub operator dostarczy towar własnymi środkami lub po uzgodnieniu z kupującym (opcja do wyboru podczas składania zamówienia) towar będzie gotowy u operatora, gdzie kupujący odbierze go w ciągu 5 dni roboczych od wezwania e-mailem od operatora sklepu.

b. Dostawa towaru odbywa się poprzez przekazanie go kupującemu, lub na pocztę, lub pierwszemu przewoźnikowi w celu transportu do kupującego. Zazwyczaj kurier odbiera zamówienie w godzinach 9:00 - 10:00. Zamówienie utworzone na przykład o 8:00 rano może zostać wysłane dopiero następnego dnia. Zamówienia wysyłamy tylko w dni robocze.

c. Prawo własności do towarów przechodzi na kupującego pod warunkiem uiszczenia pełnej ceny zakupu.

d. Operator dostarczy towar Kupującemu tak szybko, jak to możliwe (zwykle w ciągu 14 dni) po otrzymaniu zamówienia elektronicznego. W wyjątkowych przypadkach czas dostawy towaru może być dłuższy, o czym Kupujący zostanie poinformowany w odpowiednim czasie. Niedostarczenie towaru w ciągu 24 dni kalendarzowych lub brak zgody Kupującego na wydłużony czas dostawy uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy.

e. Uzgodniony termin dostawy ma zastosowanie, chyba że wystąpią nieprzewidziane lub niezależne od stron okoliczności, tj. okoliczności wyłączające odpowiedzialność, takie jak wszystkie przypadki siły wyższej, które uniemożliwiają jego dotrzymanie. Okoliczności te obejmują również urzędowe ingerencje i zakazy, opóźnienia powstałe podczas transportu lub odprawy celnej, szkody powstałe podczas transportu tylko w przypadku nadzwyczajnych okoliczności i konfliktów zbrojnych. Wymienione okoliczności uprawniają sprzedawcę do przedłużenia terminu dostawy. Operator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego o tych okolicznościach.

f. Towary zostaną dostarczone kupującemu w normalnym opakowaniu, z wyjątkiem przypadków, gdy charakter towarów lub umowa implikuje specjalne wymagania. Cena będzie zawsze ustalana w zależności od konkretnych okoliczności.

6. Cena zakupu i płatności

a. Ceny produktów prezentowanych w sklepie internetowym www.leam.pl podane są w euro. Jesteśmy płatnikami podatku VAT.

b. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku błędów drukarskich, zmian kursów walut, w przypadku znacznego wzrostu inflacji lub w przypadku istotnych zmian warunków dostaw od producentów i innych dostawców towarów. Operator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tych okolicznościach. W takich przypadkach Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

c. Cena zakupu jest płatna najpóźniej w momencie otrzymania towaru w przypadku płatności za pobraniem lub odbioru osobistego.

d. Kupujący może zapłacić za towary w następujący sposób:

     - Gotówką przy odbiorze

    - Przelewem bankowym

   -  Płatność online za pośrednictwem bramki płatności

e. Operator zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego płatności z góry, w szczególności w przypadku zamówień, o których mowa w art. 4 (e) niniejszego Regulaminu. W przypadku odmowy opłacenia zamówienia z góry, Operator uzna zamówienie za nieważne. Termin płatności za pośrednictwem konta wynosi 7 dni. Po upływie 7 dni zamówienie zostanie anulowane. 

f. Operator, w oparciu o swoją strategię biznesową, przydziela rabaty, które nie podlegają reklamacji przez Kupującego, chyba że są one wymienione na stronie internetowej Operatora w dniu złożenia zamówienia.

7. Gwarancja, roszczenia, zwrot lub wymiana towarów

a. Operator dostarczy Kupującemu wraz z towarem wszystkie istotne dokumenty dotyczące towaru, to jest: fakturę - dokument podatkowy.

b. Operator udziela gwarancji na dostarczone towary wyraźnie określone na fakturze lub dokumencie podatkowym. O ile nie określono inaczej, gwarancja wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.

c. Operator ponosi odpowiedzialność za wady sprzedanego towaru, które ujawnią się w okresie gwarancji, spowodowane wadami materiałowymi, funkcjonalnymi lub wadami powstałymi podczas produkcji.

d. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niefachową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, gwałtownymi uszkodzeniami, warunkami pogodowymi lub działaniem w ekstremalnych i nietypowych warunkach oraz wbrew instrukcjom producenta.

e. Operator zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy zapłaty z góry, w szczególności w przypadku zamówień, o których mowa w § 4 lit. e) niniejszego Regulaminu. W przypadku odmowy opłacenia zamówienia z góry, Operator uznaje zamówienie za niebyłe. Termin płatności za pośrednictwem konta wynosi 7 dni. Po upływie 7 dni zamówienie zostanie anulowane.  

f.  Operator zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy zapłaty z góry, w szczególności w przypadku zamówień, o których mowa w § 4 lit. e) niniejszego Regulaminu. W przypadku odmowy opłacenia zamówienia z góry, Operator uznaje zamówienie za niebyłe. Termin płatności za pośrednictwem konta wynosi 7 dni. Po upływie 7 dni zamówienie zostanie anulowane.